BOOMVERZORGING

Ons bedrijf bestaat uit een team van enthousiaste, vakkundige en gedreven werknemers die graag hun passie en liefde van het vak verwoorden in het werk wat zij doen. Dit resulteert dan ook in een verrassend en fantastisch staaltje vakmanschap waarin duurzaamheid, veiligheid en milieubewustzijn voorop staan.
Door ons enthousiaste team en modern machinepark zijn wij in staat om elke opdracht in eigen beheer uit te voeren, zodat onze huisstijl behouden blijft.
Ons werkgebied beslaat Zuid- en Midden-Limburg en de Belgische en Duitse grensregio.

Moet ik een vergunning hebben om mijn boom te kappen?

Of u een omgevingsvergunning (vroegere kapvergunning) nodig heeft, is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Iedere gemeente staat vrij om een beleidsplan op te stellen d at voor hen doeltreffend is. Dit kan het soms voor onoverzichtelijk maken en daarom zijn wij deze lijst met diverse gemeenten in Zuid-Limburg voor u samen aan het stellen, beginnend met regio Parkstad. Dit is een compacte maar simpele versie en de regelgeving kan veranderen. Dit is de actuele situatie op het moment van schrijven (juni 2019).
Twijfelt u nog steeds? Wij adviseren u graag!

Let wel, ook voor het stevig snoeien (zowel kroon als wortels) van bomen is soms een omgevingsvergunning nodig. Vele kennen wel de grap ‘de boom 10 cm boven de grond afsnoeien’. Om dit te voorkomen zijn hier criteria voor, maar ook die zijn wéér bij iedere gemeente verschillend. In een noodsituatie is nog steeds een omgevingsvergunning nodig. In zo’n situatie wordt gebruik gemaakt van een noodkapvergunning, die alleen door de burgemeester verleend kan worden. Dit om te voorkomen dat bomen gekapt worden en nood achteraf als argument wordt gebruikt, terwijl het moeilijk controleerbaar is.

Woont u buiten de bebouwde kom? Hier komt nog de Wet Natuurbescherming bovenop. Dit is voor bomen of beplanting verwijderen waar de oppervlakte van het totaal meer is dan 10 are, of bestaat uit meer dan 20 bomen in rijbeplanting. Dan moet u volgens de Wet Natuurbescherming minstens 6 weken vóór de kap een melding indienen. De grond waarop de gekapte bomen hebben gestaan, moet u opnieuw beplanten (herplantplicht).

 • Gemeente Heerlen

  In Heerlen mag de boom gekapt of stevig gesnoeid worden (>40%), mits deze niet op hun bomenlijst staat, zonder vergunning of meldplicht. De lijsten vindt u hier:
  Heerlen per buurt
  Heerlen bijlage II

 • Gemeente Kerkrade

  Gemeente Kerkrade heeft als beleid dat een omgevingsvergunning nodig is bij bomen op hun lijst of bomen met een doorsnede groter dan 30 centimeter. Normaal wordt dit op borsthoogte (1,30 m) gemeten. Stevig snoeien is hier >20%.
  Een uitzondering hierop is in achtertuinen behorende bij woningen met een perceeloppervlakte kleiner dan 500 m², tenzij de houtopstand voorkomt op de door het college vastgestelde lijst van waardevolle en monumentale bomen.
  De lijsten vindt u hier:
  Lijst waardevolle en monumentale bomen wijk Noord
  Lijst waardevolle en monumentale bomen wijk West
  Lijst waardevolle en monumentale bomen wijk Oost

  Er is ook nog een uitzondering bij het stevig snoeien namelijk het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud. Bomen die dus al eerder stevig gesnoeid zijn mogen weer op deze manier teruggesnoeid worden zonder vergunning ook als het meer dan 20% is.

 • Gemeente Landgraaf

  In Landgraaf is geen omgevingsvergunning nodig voor het vellen van bomen in uw tuin of op uw erf behorend bij uw woning (geen flat of appartement). De oppervlakte van het perceel mag dan niet groter zijn dan 2.000 vierkante meter. In plaats van een percentage stevig snoeien heeft Landgraaf de volgende regel toegevoegd: die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.
  Echter hier ook weer een uitzondering op kappen en snoeien in de vorm van een bomenlijst.
  Bomenlijst Landgraaf

  Maar ook per locatie (bosrijke omgeving) gelden er speciale regels per boomsoort. Dit kunt u terugvinden op deze site van gemeente Landgraaf onder het kopje “Hoe werkt het”
  Landgraaf kapverordening

 • Gemeente Brunssum

  In Brunssum is het verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstanden te vellen of te doen vellen die eigendom zijn van de gemeente Brunssum of op perceelsniveau zijn aangeduid op de Bomenkaart. De bomenkaart kan echter vrij onoverzichtelijk zijn.
  Brunssum Bomenkaart

  In plaats van een percentage stevig snoeien is hier ook weer het volgende lid aangebracht: alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstanden ten gevolge kunnen hebben.

 • Gemeente Voerendaal

  Gemeente Voerendaal werkt met de Kaart beschermde houtopstanden Gemeente Voerendaal. Echter heb ik deze online niet kunnen vinden. Als percentage stevig snoeien geven zij aan >20%.

 • Gemeente Simpelveld

  Zowel op hun website als op de zoekopdracht “bomenverordening Simpelveld” is geen eenvoudig antwoord te vinden.
  Alleen het volgende:
  Wilt u een boom of andere houtopstanden kappen, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).
  Wilt u een boom in een bestaand bos kappen, dan moet u dit altijd melden.

 • Gemeente Beekdaelen (Nuth, Schinnen en Onderbanken)

  In Beekdaelen zijn bomen met een stamdiameter van <1 meter diameter vrijgesteld (omtrek, dus niet doorsnede) en stevig snoeien is >30%.
  Echter is hierbij nog een grote mate van ‘behalve als’ toegevoegd zoals:

  1. toebehoren aan het soort eik (Quercus), beuk (Fagus) of linde (Tilia) met een stamdiameter groter of gelijk aan 40 cm, gemeten op 1,30 meter hoogte boven maaiveld;
  2. deel uitmaken van het natuur- en bosgebied “Schinveldse Bossen”;
  3. aanlegvergunningplichtig zijn op basis van het, op die locatie, vigerende bestemmingsplan en waarvoor overeenkomstig artikel 2.1, eerste lid, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd;
  4. vergunningplichtig zijn op basis van hoofdstuk 4 van de Natuurbeschermingswet;
  5. in het kader van een herplantplicht als bedoeld in artikel 3 zijn aangeplant.

  Wij raden u aan in dit geval bij twijfel contact op te nemen met ons of de gemeente zelf.

My Image
My Image
My Image
My Image

NEEM CONTACT MET ONS OP.

We horen graag van u.
Groenservice D. Hendriks


Jos Habetsstraat 21
6419 CB Heerlen

Kantoor: 045 78 51 435
Dave: 06 15 668 835
Brian: 06 21 407 256

info@groenservice-hendriks.nl
www.groenservice-hendriks.nl

Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. Lees meer in onze Privacyverklaring.